Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, poradenských a diagnostických služeb přímo ve škole. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnými problémy či žáky nadanými, podporuje komunikaci mezi školou a rodinou, poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. 

Spolupracuje s vedením školy, pedagogy, vychovatelkami školy a asistenty pedagoga. Integruje poradenské služby školy se službami externích poradenských (PPP, SPC, SVP, orgány péče o dítě) a zdravotnických zařízení. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, kterému je školní poradenské pracoviště podřízeno. 

Všichni členové ŠPP jsou vázáni mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji nakládají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tato mlčenlivost se nevztahuje na situace, kdy se pracovník dozví o počinech, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu, nebo je bezprostředně ohrožena něčí bezpečnost. 

ŠPP na naší škole tvoří:

Užitečné odkazy