Metodik prevence

Mgr. Michaela Lamaczová – pro základní školu

E-mail: michaela.lamaczova@waldorfporuba.cz

Telefon: +420 773 500 968

Kde mě najdete:  kabinet 2. stupně, 2. patro základní školy

PaedDr. Kateřina Pavlicová – pro střední školu

E-mail: pavlicova@soswaldorfostrava.cz

Telefon: +420 596 628 813 

Kde mě najdete:  kabinet v 1. patře střední školy


Kdy nás zastihnete: kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě 

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Co dělá metodik prevence? 

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení 
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů 
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. 
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů 
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory, 
  • spolupráce při vyhledávání a zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy, např. Renarkon, Policie ČR, Městská policie, Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., PPP a SPC Ostrava 
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků 
  • poskytování informačních a metodických materiálů 
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence 
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.