Otázky a odpovědi

Jak se liší waldorfská střední škola od běžných středních škol?

Waldorfská škola klade důraz na celkový (holistický) rozvoj člověka. V praxi to znamená, že kromě předávání vědomostí rozvíjí i jiné kvality osobnosti žáka, jako je tvořivost (zejména prostřednictvím uměleckých předmětů) nebo sociální kompetence. Usiluje také o to, aby žák lépe porozuměl sobě a světu.

Platí se školné?

Ne, školné se v naší škole neplatí, protože jsme školou zřizovanou Moravskoslezským kraje (tzv. „státní“). Platí se však příspěvek sdružení rodičů – Waldorfskému sdružení Ostrava (WSO) ve výši 1 500,- Kč ročně. Tento příspěvek je pak WSO poskytován škole, která z něj většinou hradí náklady na akce žáků – vstupné na kulturní akce, materiály do výuky (zejména materiály pro výuku VV).

Berete převážně žáky z waldorfských základních škol?

Žáky přijímáme ne podle jejich původní školy, ale podle jejich kvalit, které jsou posouzeny podle stejných kritérií (viz přijímací řízení). Naši školu si také volí jen část absolventů waldorfské základní školy. Roli hraje mimo jiné zaměření naší školy – příprava na další vzdělávání na vyšších odborných nebo vysokých školách – které části absolventů waldorfských základních škol nevyhovuje. Skutečností tak je, že většina žáků naší školy přichází z jiných škol než waldorfských.

Kolik zájemců se k Vám hlásí?

Škola přijímá každý rok 30 žáků do 1 třídy. Počet zájemců se obvykle pohybuje okolo 50, pro část těchto uchazečů je však naše škola školou další volby. Zájem je tedy vyrovnaný, a tak obvykle ten, kdo úspěšně vykoná přijímací zkoušky, je také přijat.

Jak dobré známky musím mít?

Obecně uvádíme průměr do 1,8, ale známky samy o sobě nejsou to rozhodující mimo jiné proto, že každá škola hodnotí jinak. Jsou jen jedním z ukazatelů, k nimž přihlížíme (dále jde o jednotné testy a Vaše zájmy a aktivit, které budete prezentovat u pohovoru – ty nám ukazují, že uchazeč má zájem o určitou oblast a rozvinul v ní své předpoklady). Známky nám pak naznačují, do jaké míry je uchazeč připraven zvládnou studium u nás a následně na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Nabízí škola volitelné předměty?

Základem je, že si žák na konci 2. ročníku zvolí humanitní nebo technickou specializaci a s ní i konkrétní předměty, které k ní patří (viz profil absolventa). V humanitní specializaci si pak ještě volí mezi výtvarnou a hudební výchovou. Další možnost volby předmětů je pak ve 4. ročníku, kdy si žák zvolí seminář z předmětu, z něhož chce maturovat. Maturanti mohou také dle časových možností navštěvovat semináře jiných předmětů, např. těch, které potřebují k dalšímu studiu.

Co je to epochové vyučování?

Je to základní způsob výuky na naší škole. Zjednodušeně by bylo možno také říct, že jde obvykle o projektovou výuku. Předměty se v této výuce učí v blocích. 1. epocha je od 8:00 do 9:50 a 2. epocha od 10:10 do 11:40. Předměty se v těchto časech vyučují souvisle po dobu 2 – 4 týdnů. Takže žáci mají např. 3 týdny biologie, poté 4 týdny matematiky a pak 2 týdny dějepisu. Výhodou tohoto systému je, že se žáci intenzivně věnují jednomu tématu po celou tuto dobu (např. v biologii orgánovým soustavám člověka nebo v dějepise starověkému Řecku). Mohou tak kromě vědomostí poznávat souvislosti, vyvozovat zákonitosti z experimentů nebo studovat dlouhodoběji zdrojové texty k určitému kulturnímu nebo historickému jevu. Hlavně ale v této době mohou prožít intenzivní spojení s daným tématem.

Jaké jsou výsledky při maturitě?

Žáci naší školy mají vysokou úspěšnost u maturitních zkoušek. Ve společné části v r. 2023 dosáhli naši maturanti průměrného skóru (%) v anglickém jazyce, který si volí 90% našich maturantů, 86% Odpovídá známce 1). Tento výsledek je úrovni průměru všech lyceí AJ 86,2) a blízko průměrné úrovni 4 letých gymnázií (AJ 91,4).  

Jen přibližně 2 – 4 žáci v ročníku si musí zkoušku zopakovat v podzimním termínu. Obvykle jde o ty, kteří podcení dlouhodobou přípravu přes varování učitelů. Neúspěšnost je pak rovnoměrně rozdělena mezi společnou (státní) a profilovou (školní) část maturitní zkoušky. Celkově však za celou historii školy bylo jen několik jednotlivců, kteří maturitní zkoušku nakonec neudělali.

Na jaké vysoké školy Vaši absolventi směřují?

Obvykle směřují na vysoké školy v souladu se svou specializací. Tedy absolventi humanitní specializace směřují především na pedagogické či filozofické, případně právnické fakulty univerzit nebo na umělecké vysoké školy, absolventi technické specializace pak směřují na technické či ekonomické fakulty vysokých škol. Mezi absolventy školy je tak několik úspěšných architektů, pedagogů či herců. Mimo jiné však dokázala naše škola dobře připravit pro studium i několik lékařů.

Je nutné jít na vysokou nebo člověk nalezne uplatnění i bez pokračování na VŠ?

Nebývá to pro naše absolventy obvyklá cesta, nicméně několik z nich se velmi dobře uplatnilo po maturitě např. v IT, technických, ekonomických či sociálních oborech, kde dokázali využít kompetence, které během studia získali, zejména otevřenost příležitostem a připravenost přizpůsobit se tvůrčím způsobem novým podmínkám.

Jak je to s ubytováním mimoostravských studentů?

Škola sama nemá možnost ubytování svých žáků, ale v blízkém okolí je několik středoškolských internátů, které naši žáci z odlehlejších míst (např. Olomouc, Jeseník) využívají. 

Přestup do vyššího ročníku, v pololetí nebo v průběhu roku.

Přestup do vyššího ročníku je na naší škole možný po individuální domluvě, pokud to umožňuje kapacita třídy. Nejpozdější čas je však začátek 3. ročníku, výjimečně do pololetí tohoto ročníku. Důvodem je, že ve 3. ročníku začínají specializace. Při přestupu přihlížíme pak především k blízkosti oborů a k tomu, zda podle dosavadních výsledků je předpoklad, že žák bude schopen úspěšně na škole studovat. Pokud uchazeč některé předměty neměl, musí z nich vykonat rozdílové zkoušky.