Zápis do 1. třídy

Zvláštní zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/23 pro děti z ciziny splňující podmínky dané LEX Ukrajina – dle zákona č. 67/2022 Sb. se uskuteční 14. června 2022 14 -17 hodin.

S sebou prosím přineste osobní doklady dítěte a zákonného zástupce s pobytovým vízem.

Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Výsledky mimořádného zápisu budou zveřejněny na dveřích školy a na školním webu dne 24.6.2022

Специальное зачисление в первый класс на 2022/23 учебный год для детей из-за рубежа, которые соответствуют условиям LEX Ukraine – в соответствии с Законом №67/2022 Св. зак. состоится 14 июня 2022 года с 14 до 17 часов.

Пожалуйста, возьмите с собой личные документы ребенка и опекуна с визой на проживание.

Запись производится для детей, родившихся с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года.

(K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohli podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не смогли подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР.

 • I. Administrativní zápis 1.- 4. dubna 2022
 • II. Motivační zápis 5.-12. dubna 2022
 • Kritéria pro přijímání dětí
 • Odklad povinné školní docházky

  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné učinit podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě následujícími způsoby:

  • online od 1.dubna do 4. dubna 2022 ve školním systému Škola online
  • do datové schránky školy  – q6dmqvm
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@waldorfporuba.cz
  • poštou na adresu Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava – Poruba, Ĺ. Štúra 1085/8, 708 00 Ostrava – Poruba
  • osobně dne 1. dubna 13:00-17:00 hodin nebo 4. dubna 13:00-18:00 hodin
  • pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Jinak není žádost platná.

  Součástí podání žádosti o přijetí je VŽDY:

  • kopie rodného listu dítěte
  • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat
  • dotazník pro rodiče
  • event. doporučení školského poradenského zařízení, pokud ho dítě má

  Upozorňujeme, že žádosti doručené před datem 1. dubna NEMOHOU být přijaty!

  Formulář – žádost o přijetí – ke stažení ZDE

  Formulář – dotazník pro rodiče – ke stažení ZDE

  Osobní setkání paní učitelky s dítětem a zákonným zástupcem ve škole – rezervujte si svůj termín. Budeme rádi, pokud vezmete s sebou i portfolio z MŠ (výtvarné a rukodělné práce), pokud ho vaše dítě má vytvořeno.

  Waldorfské školy jsou zásadně otevřené pro všechny děti, tedy pokud splňují obvyklá kritéria zralosti a schopností pro školní docházku. Do třídy však může být přijato maximálně 26 dětí, a jestliže zájem převyšuje tyto možnosti, pak jsou upřednostňovány děti podle následujících kritérií:

  1. Přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti školy.
  2. U zájemců z jiných městských částí, obcí a měst jsou v případě převyšujícího zájmu nad kapacitou otevírané třídy stanovena kritéria:

  • děti s uděleným odkladem školní docházky v předcházejícím školním roce naší školou – 2 body
  • děti, jejichž sourozenci navštěvují naši školu – 2 body
  • děti z waldorfské mateřské školky – 2 body
  • děti rodičů zabývajících se studiem waldorfské pedagogiky, popř. navštěvující přednášky o waldorfské pedagogice – 2 body
  • děti rodičů, kteří dlouhodobě spolupracují se školou či se účastní dalších akcí školy – 2 body

  V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

  1. žádost o odklad povinné školní docházky
  2. doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) – (je nutné dodat nejpozději do 31.5. 2022)
  3.  doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

  Odkazy na na školská poradenská zařízení:

  PPP

  SPC

  Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ (ZŠ Šoupala, Ostrava-Poruba) a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).

  Formulář – žádost o odložení školní docházky ke stažení ZDE