Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část

Společná část se skládá ze dvou povinných zkoušek:

1. český jazyk a literatura
2. matematika nebo cizí jazyk

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Didaktický test z český jazyk a literatura trvá 75 minut a ověřuje znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem.

Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky (dále MZ). Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku. Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu. Samotná zkouška trvá 120 minut.

Nově je mezi nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zařazena zkouška ze zkušebního předmětu „matematika rozšiřující“. Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut.

Cizí jazyk

Cizí jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován a a který splňuje povinnou dotaci hodin pro profilové zkoušky ve školním vzdělávacím programu daného oboru vzdělání, ve kterém se žák vzdělává.

Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky nelze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem. Maturitní zkouška z cizího jazyka se také koná formou didaktického testu, který trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Profilová část

Profilová část se skládá ze:

 • zkoušky z českého jazyka a literatury
 • zkoušky cizího jazyka pokud si jej žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil
 • dvou povinných zkoušek
 • nejvýše dvou nepovinných zkoušek

Zkouška z českého jazyka a literatury

Forma zkoušky – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Písemná práce:

 • vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci,
 • minimální rozsah je 250 slov
 • 5 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky; po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí
 • zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání
 • písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání
 • při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška:

 • z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20
 • žák odevzdá seznam vyučujícímu českého jazyka do 31. března pro jarní zkušební období a do 30 června pro podzimní zkušební období
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu připraveného na základě žákova seznamu literárních děl
 • příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut
 • ústní zkouška trvá 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu
 • neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Zkouška z cizího jazyka, pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky

Forma zkoušky – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Písemná práce:

 • vytvoření 2 souvislých textů
 • celkový minimální rozsah je 200 slov
 • 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky;
 • zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání
 • písemná práce trvá 80 minut včetně času na volbu zadání
 • při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ústní zkouška:

 • pro ústní zkoušku je stanoveno 25 témat (viz níže)
 • bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma
 • příprava k ústní zkoušce – 20 minut
 • ústní zkouška trvá 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat dvakrát 1 téma
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího
  1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu
 • součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání, pokud téma odpovídá odbornému zaměření žáků.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

 • Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 v aktuálním znění, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně
  však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Povinné zkoušky jsou: 

 1. Humanitní specializace nebo technická specializace

Forma zkoušky – kombinace forem

 • maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v délce 15 minut
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Témata maturitních prací 2021/22:

 1. Zkouška z volitelných předmětů

Žák si zvolí 1 z těchto předmětů:

 • anglický jazyk, německý jazyk – předmět, z něhož žák nematuroval ve společné části.

Forma zkoušky – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.Zkouška má stejnou formu i obsah, jako zkouška z cizího jazyka, pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.

 • matematika – předmět, z něhož žák nematuroval ve společné části,fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova.

Forma zkoušky – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Nepovinné zkoušky

Nepovinná zkouška z volitelných předmětů

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.
Forma zkoušky – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí z předmětů uvedených ve zkoušce z volitelných předmětů.