Waldorfské sdružení Ostrava

Waldorfské sdružení Ostrava je spolek rodičů, který vznikl v květnu 2010 při Základní škole waldorfské v Ostravě a založili jej rodiče žáků této školy ve spolupráci s učiteli a vedením školy. Spolupráce byla rozšířena i na SOŠ waldorfskou (Lyceum) a nově i jednu waldorfskou třídu mateřské školy, která vnikla při MŠ Dětská na ulici Větrná v těsné blízkosti základní školy. Veškeré aktivity  probíhají v úzké spolupráci s rodiči a učiteli. Spolek je neziskovou organizací, příjmy tvoří příspěvky rodičů žáků a dary. Tyto finanční prostředky napomáhají  realizovat činnosti dané stanovami.

Hlavní cíle jsou

  • podporovat komplexní waldorfské vzdělávání v Ostravě, tedy od mateřské školy přes školu základní až po školu střední
  • pomáhat s přípravou a organizací aktivit souvisejících se školní i mimoškolní činností žáků a pedagogů
  • podporovat waldorfské školství a dělat osvětu v oblasti alternativní pedagogiky
  • rozvíjet spolupráci mezi waldorfskými školami a rodiči

Členství ve WSO

  • Za spolek jedná tříčlenný výbor spolku, který je volen jednou ročně valnou hromadou.
  • Členem  se může stát každý, kdo se přihlásí prostřednictvím písemně podané přihlášky. Z členství neplynou žádné výhody, vše je založeno na dobrovolnosti.
  • Spolupráce se školou i sdružením není podmíněna členstvím ve sdružení.
  • Činnost ve spolku je dobrovolná bez nároku na odměnu.

Finanční příspěvky na školní rok 2022/2023

Připomínky a náměty posílejte kterémukoli ze zástupců WSO nebo využijte e-mailovou adresu info@wsostrava.cz

Přímý odkaz na samostatné webové stránky ZDE.