Školská rada

Školská rada (ŠR) je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků školy podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, svolává ji její předseda, pouze první zasedání svolává ředitel školy. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím volebního období, odstoupením, odvoláním, a také v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a v případě zletilého žáka, pokud přestal být žákem školy. Mezi její pravomoci patří:

 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Pro období 2023 -2026 byli za členy školské rady zvoleni:

Zástupci jmenováni zřizovatelem:

 • Ing. Karel Hájek
 • Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D.

Zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

 • doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
 • Alena Landsmannová

Zvoleni pedagogickými pracovníky školy:

 • Mgr. Helena Kožušníková
 • Mgr. Silvie Schmuckerová

Předseda školské rady: doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.

Kontakt pro vaše podněty a připomínky: skolskarada@waldorfporuba.cz

Protokol o volbě do školské rady 2023

Zápis ze školské rady 15. 11. 2023