Školská rada

Školská rada (ŠR) je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků školy podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, svolává ji její předseda, pouze první zasedání svolává ředitel školy. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím volebního období, odstoupením, odvoláním, a také v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a v případě zletilého žáka, pokud přestal být žákem školy. Mezi její pravomoci patří:

 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Dne 1. 1. 2021 došlo ke sloučení Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba, p. o. se Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, p. o. V souvislosti s tím došlo také se souhlasem zřizovatele – Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Poruba – ke sloučení školských rad.

Nová školská rada byla zvolená dne 6.4. 2021

Zástupci jmenováni zřizovatelem:

 • Ing. Karel Hájek
 • Mgr. Stanislav Ožana
 • Mgr. Lubomír Pospíšil
 • RNDr. Daniela Szturcová, PhD.

Zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

 • Mgr. Ilona Ditrichová
 • Kateřina Štěpánková
 • Ing. Radim Křen
 • Mgr. Tomáš Zmija

Zvoleni pedagogickými pracovníky školy:

 • Mgr. Ivana Jiříčková
 • Mgr. Marcela Klementová
 • Mgr. Marika Majerová
 • Mgr. Jiří Richter

Předseda školské rady: Ing. Radim Křen

Kontakt pro vaše podněty a připomínky: skolskarada@waldorfporuba.cz