Finanční příspěvky

Vážení rodiče, na základě dohody kolegia učitelů základní školy, kolegia střední školy a výboru Waldorfského sdružení Ostrava, z.s. jsou na školní rok 2023/2024 stanoveny níže uvedené příspěvky.

Výše příspěvků

Mateřská škola: 2 500 Kč na dítě/školní rok
Waldorfské třídy Hvězdičky a Sluníčka (dále MŠTW)

Základní škola: 4 000 Kč na žáka/školní rok – u žáka v 1. třídě
Pro žáky v první třídě, vzhledem k finanční náročnosti prvotního nákupu specifických pomůcek a vybavení, je příspěvek vždy jednorázově navýšen na výše uvedenou částku.

Základní škola: 3 000 Kč na žáka/školní rok – u žáků ve 2. až 9. třídě
Pozn.: Rodiče tří a více dětí na základní škole, MŠTW a waldorfském lyceu v daném školním roce mohou (nemusí) využít snížený příspěvek ve výši 2 000 Kč na 3. a další dítě. Snížený příspěvek nelze uplatnit pro dítě z 1. třídy.

Družina: 400 Kč na žáka/školní rok – u žáka přihlášeného do školní družiny

Pozor, u družiny došlo k navýšení příspěvku z důvodu zdražení pomůcek.

Střední škola: 1 500 Kč na žáka/školní rok


Jak probíhá platba příspěvku

Platby se posílají na účet WSO převodem.

TRANSPARENTNÍ ÚČET WSO VEDENÝ U FIO BANKY: 2400434229/2010

Termíny pro platbu příspěvku

Platby pro základní školu a střední školu zasílejte vždy 1x ročně, a to vždy nejdříve 1. 8. a nejpozději do 30. 9. Platby příspěvků mateřské školce a družině lze zasílat až po nástupu do MŠ a přihlášení dítěte do školní družiny, nejpozději však do 30. 9.

Variabilní symboly pro platbu

Platby se posílají pod variabilním symbolem (VS), který má přidělen každé dítě/žák MŠWT či waldorfské třídy a je platný po celou dobu docházky. 

Rodič zasílá na každé své dítě platbu zvlášť na variabilní symbol přidělený dítěti. Do poznámky pro příjemce uvádí jméno a příjmení dítěte/žáka a třídu.

Díky tomu lze platby třídit a dohledávat.

Nelze zaslat platby za více dětí najednou pod jedním variabilním symbolem!

Co když nevím, jaký mám variabilní symbol

Přehled variabilních symbolů má třídní učitel v tabulce, kterou mu dodá WSO. Případně je variabilní symbol dítěte na vyžádání u osoby pověřené správou příspěvků u WSO.

Platba družiny

Platbu za družinu připočtěte k členskému příspěvku (viz výše) a zašlete se stejným variabilním symbolem vašeho dítěte.

Co když nemohu zaslat příspěvek

Pokud jste se dostal/a do finanční tísně a nemůžete uhradit příspěvek v plné výši, je možné po dohodě s třídním učitelem platby rozložit do splátkového kalendáře. Splátkový kalendář si nastavíte s třídním učitelem. Neváhejte se nám ozvat a rádi vám pomůžeme najít další možnosti, jak příspěvek uhradit např. pomocí nadačních fondů.


Finanční dary

Rodič může zaslat finanční dar v libovolné výši na podporu waldorfské MŠ, ZŠ či SOŠ v Ostravě-Porubě na účet WSO kdykoli v průběhu roku. Tento dar je navíc k členskému příspěvku.

Členské příspěvky nejsou dary a nelze na ně rodičům vystavit potvrzení o daru odečitatelné z daní.


Kam jdou peníze z příspěvků

Příspěvky zajišťují nejnutnější materiální a specifické pomůcky pro výuku dětí v mateřské škole, žáků na waldorfské základní i střední škole a v družině. Příspěvky zároveň slouží k podpoře společných akcí dětí, rodičů i veřejnosti, k rozvoji školy a podpoře vzdělávání pedagogů, k podpoře spolupráce s dalšími školami aj. Z příspěvků jsou také hrazeny příspěvky na činnost Asociace waldorfských škol, a to ve výši 150 Kč/dítě/školní rok.


PŘÍSPĚVKY JSOU POVINNÉ V SOULADU S PRINCIPEM SPRAVEDLNOSTI A ROVNOSTI.


Rozdělení čerpání příspěvků dle stupňů waldorfského vzdělávání

Příspěvky pro mateřskou školku se rozdělují takto:

 • 90 % pro třídu
 • 5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
 • 5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů tříd a školy)

Další finanční dary (nad rámec stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.


Příspěvky pro základní školu se rozdělují takto:

 • 70% pro jednotlivé třídy
 • 20 % pro školu
 • 5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
 • 5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů tříd a školy)

Další finanční dary pro třídu či školu (nad rámec stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.


Příspěvky pro družinu se rozdělují takto:

 • 90 % pro družinu
 • 5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
 • 5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů družiny)

Další finanční dary na činnost družiny (nad rámec stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.


Příspěvky pro střední školu se rozdělují takto:

 • 70 % pro jednotlivé ročníky
 • 20 % pro lyceum
 • 5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
 • 5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů ročníků a lycea)

Další finanční dary na činnost ročníků a střední školy (nad rámec stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.


Přehledy o celkovém objemu příspěvků a jejich čerpání dle tříd jsou k dispozici vždy na konci září za předešlý školní rok u třídních učitelů a zástupců WSO jednotlivých tříd.

Orientační přehled čerpání finančních příspěvků Waldorfského sdružení Ostrava, z.s.


Poznámka:
Výše příspěvku je platná pro celý daný školní rok. Jeho čerpání je v průběhu školního roku nerovnoměrné, kdy největší podíl čerpání z tohoto příspěvku je právě na začátku školního roku (to hlavně v první třídě a na nižším stupni). Mimořádné případy příchodu a odchodu dítěte/žáka v průběhu školního roku (např. stěhování, individuální plán studia, aj.) jsou řešeny individuálně.