Finanční příspěvky

Vážení rodiče, na základě dohody kolegia učitelů základní školy, kolegia střední školy a správní rady WSO jsou stanoveny níže uvedené příspěvky na školní rok 2022/2023:

Mateřská škola: 2 500 Kč na dítě/školní rok
Třída s waldorfskými prvky (dále MŠTW)

Základní škola: 4 000 Kč na žáka/školní rok – u žáka v 1. třídě
Pro žáky v první třídě, vzhledem k finanční náročnosti prvotního nákupu specifických pomůcek a vybavení, je příspěvek vždy jednorázově navýšen na výše uvedenou částku.

Základní škola: 3 000 Kč na žáka/školní rok – u žáků ve 2. až 9. třídě
Pozn.: Rodiče 3 a více dětí na této škole, MŠTW a waldorfském lyceu v daném školním roce mohou (nemusí) využít snížený příspěvek ve výši 2 000,‐ Kč na žáka.

Družina: 200 Kč na žáka/školní rok – u žáka přihlášeného do školní družiny

Střední škola: 1 500 Kč na žáka/školní rok


Platby se posílají na účet WSO převodem nebo složenkou.

TRANSPARENTNÍ ÚČET WSO VEDENÝ U FIO BANKY: 2400434229/2010


Platby pro základní školu a střední školu zasílejte vždy 1x ročně, a to vždy nejdříve 1.8. a nejpozději do 30.9. Platby příspěvků mateřské školce a družině lze zasílat až po nástupu do MŠ a přihlášení dítěte do školní družiny, nejpozději však do 30.9.

V případě finančních problémů s jednorázovou úhradou příspěvku v plné výši a po dohodě s třídním učitelem je možné platby rozložit, ale je potřebné stanovit splátkový kalendář. Tuto skutečnost je nutné také oznámit e-mailem osobě pověřené evidencí příspěvků WSO.

Platby se posílají pod variabilním symbolem (VS), který má přidělen každé dítě/žák MŠWT či waldorfské třídy a je platný po celou dobu docházky. Do poznámky pro příjemce uveďte raději i jméno a příjmení dítěte/žáka a třídu, aby při event. chybně zapsaném VS, bylo možné tuto platbu dohledat a správně přiřadit.

Platby od jednoho plátce lze posílat najednou pod jedním VS. Je možné poslat najednou platby za více dětí, použijte prosím VS od nejstaršího dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte VS či jména ostatních dětí.


Na všechny finanční dary (i příspěvky) poukázané WSO může být vydáno potvrzení o přijetí daru, kterým lze snížit daňový základ. Potvrzení obdrží do konce ledna každý, kdo odevzdá vyplněné formuláře.


DAROVACÍ SMLOUVY A POTVRZENÍ NALEZNETE ZDE


Finanční dary v libovolné výši na podporu waldorfské školy v Ostravě-Porubě můžete posílat na účet WSO kdykoli v průběhu roku.

Příspěvky zajišťují nejnutnější materiální a specifické pomůcky pro výuku dětí v mateřské škole, žáků na waldorfské základní i střední škole a v družině. Příspěvky zároveň slouží k podpoře společných akcí dětí, rodičů i veřejnosti, k rozvoji školy a podpoře vzdělávání pedagogů, k podpoře spolupráce s dalšími školami aj. Z příspěvků jsou také hrazeny příspěvky na činnost Asociace waldorfských škol, a to ve výši 150 Kč/dítě/školní rok.


PŘÍSPĚVKY JSOU POVINNÉ V SOULADU S PRINCIPEM SPRAVEDLNOSTI A ROVNOSTI.


ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V SOULADU SE STANOVAMI SPOLKU PROBÍHÁ TAKTO:

Příspěvky pro mateřskou školku se rozdělují takto:

 • 90 % pro třídu
 • 5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
 • 5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů tříd a školy)

Další finanční dary (nad rámec stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.


Příspěvky pro základní školu se rozdělují takto:

 • 65% pro jednotlivé třídy
 • 25 % pro školu
 • 5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
 • 5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů tříd a školy)

Další finanční dary pro třídu či školu (nad rámec stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.


Příspěvky pro družinu se rozdělují takto:

 • 90 % pro družinu
 • 5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
 • 5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů družiny)

Další finanční dary na činnost družiny (nad rámec stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.


Příspěvky pro střední školu se rozdělují takto:

 • 70 % pro jednotlivé ročníky
 • 20 % pro lyceum
 • 5 % slouží na úhradu administrativních a provozních nákladů sdružení
 • 5 % jde do rezervního fondu sdružení (pro krytí mimořádných výdajů ročníků a lycea)

Další finanční dary na činnost ročníků a střední školy (nad rámec stanovených příspěvků) mohou být čerpány ve 100% výši.


Přehledy o celkovém objemu příspěvků a jejich čerpání dle tříd jsou k dispozici vždy v září za předešlý školní rok u třídních učitelů a zástupců WSO jednotlivých tříd.

Orientační přehled čerpání finančních příspěvků Waldorfského sdružení Ostrava, z.s.


Poznámka:
Výše příspěvku je platná pro celý daný školní rok. Jeho čerpání je v průběhu školního roku nerovnoměrné, kdy největší podíl čerpání z tohoto příspěvku je právě na začátku školního roku (to hlavně v první třídě a na nižším stupni). Příspěvek je darem, kterým lze na základě potvrzení snížit daňový základ, proto se nepočítá s jeho poměrovým vrácením dárci při přerušení docházky dítěte/žáka v průběhu školního roku. Mimořádné případy příchodu a odchodu dítěte/žáka v průběhu školního roku (např. stěhování, individuální plán studia, aj.) jsou řešeny individuálně.