Jak potvrzovat dary WSO

Dobrý den, milí rodiče dětí waldorfských tříd MŠ Větrná, žáků waldorfské ZŠ a SŠ.

každoročně jsou od ledna do června podepisovány osobami zastupujícími WSO tyto dokumenty:

Tyto dokumenty mohou být uplatněny jako doklad pro účely daňového přiznání k dani z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb.


Podobně jako loni, i letos  jsme se rozhodli přistoupit k elektronickému způsobu potvrzování smluv a potvrzení o darování finančních prostředků.

Věnujte prosím následujícím řádkům patřičnou pozornost.

 • Zde na webových stránkách (viz výše) stáhněte formuláře Smlouva o darování finančních prostředků a Potvrzení o darování finančních prostředků
 • Dokumenty vyplňte, podepište a naskenované zašlete na email
  prispevky.wso@gmail.com.
 • V textu emailu vždy uveďte následující údaje:
  → jméno osoby, která pro kterou je potvrzení či smlouva vydána,
  → jméno a třídu dítěte/dětí a variabilní symbol, na které je potvrzení vystavováno.
  Je možno vystavovat potvrzení pro více dětí najednou (vždy uvádět jména dětí a třídu). Pokud to je za více dětí, uvádějte prosím jejich jména, třídu, kterou navštěvují a variabilní symbol každého dítěte.
 • Takto vyplněné, potvrzené a naskenované dokumenty budou podepsány zástupcem / zástupci WSO, a zaslány zpět na email, ze kterého byly přijaty.
 • Pokud nezbytně potřebujete originál vytištěné verze, kontaktujte prosím Moniku Krejzkovou na emailu prispevky.wso@gmail.com.

Kontrola obdržených dokladů spočívá v přidělení čísla smlouvy, jeho doplnění do smluv a potvrzení, v ověření shody darované částky s částkami přijatými od dárců na účet WSO v daném kalendářním roce. Proto je nutné uvést uvedené údaje dle předchozích informací, aby bylo možné vše ověřit, zda to sedí.

Pokud doklady nepodepisuje člen výboru vedení WSO, osoba pověřená kontrolou výše uvedených dokumentů zprostředkovává podepsání dokladů dvěma oprávněnými osobami zastupujícími WSO.

Vzhledem k faktu, že všichni členové WSO vykonávají veškeré činnosti dobrovolně při svých zaměstnaneckých poměrech, nelze zajistit okamžité potvrzení a podepsání těchto dokladů, proto ti rodiče (dárci), kteří chtějí mít potvrzené doklady pro své zaměstnavatele do 14. 2., musí doručit správně vyplněné doklady nejpozději do 31. 1.

Rodiče (dárci), kteří si vyplňují daňové přiznání sami, musí doručit správně vyplněné doklady nejpozději do 15. 3. daného roku.


Pokud si nejste jisti výší částky uváděné do smlouvy, můžete si ji ověřit ZDE NA TOMTO ODKAZU, kde si můžete ověřit i den připsání platby na účet WSO, který je rozhodující pro zdaňovací období. Identifikace Vaší platby je v textu, který jste zapsali do zprávy pro příjemce nebo dle přiděleného VS vašemu dítěti, pod kterým byla platba připsána na transparentní účet WSO u Fio banky: číslo účtu: 2400434229 / 2010.

Do částky daru jsou započítávány všechny částky zaslané dárcem bezhotovostně na účet WSO nebo částky v hotovosti uhrazené dárcem na základě příjmového dokladu, a to za všechny jeho děti navštěvující mateřskou školu, základní školu nebo střední školu.


Každý dárce obdrží jeden výtisk oboustranně podepsané darovací smlouvy a jedno potvrzení o daru podepsané zástupci WSO.

Jedna kopie darovací smlouvy zůstává v účetní evidenci WSO.

Potvrzení nebude dárci vydáno, pokud nebudou správně vyplněny údaje v zaslaných dokumentech, dokumenty nebudou podepsány, nebude uvedena správná výše finančního daru za daný kalendářní rok nebo nebude-li možné ověřit provedenou platbu.

Rozhodující pro výši daru započitatelnou v daném roce je datum připsání daru na účet WSO (ne datum, kdy byl zadán příkaz k úhradě). Na to prosím pozor při zasílání bezhotovostních plateb na konci kalendářního roku!

Posledním požadavkem ze strany WSO na vás, dárce, je apel na včasné doručování dokladů, telefonních a e-mailových kontaktů ve vámi vyplněných dokladech za účelem rychlé komunikace s dárcem, pokud se ve vyplněných údajích vyskytne chyba.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Monika Krejzková, členka WSO